Koło | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Koło

Koło Naukowe Polityków Społecznych powstało jesienią 2001r. przy Zakładzie Polityki Społecznej. Założycielem i jednocześnie pierwszym przewodniczącym Koła został Łukasz Sikora, natomiast funkcję opiekuna naukowego objęła dr Joanna Lustig.

Czynnikami, które dały asumpt do powołania tej organizacji były: brak na Uniwersytecie Śląskim jakiegokolwiek koła naukowego, które zajmowałoby się szeroko pojmowaną polityką społeczną, a także chęć upowszechniania wśród młodych ludzi wiedzy z jej zakresu. Wśród celów stawianych sobie przez grupę założycielską znalazły się także -  aktywizacja środowiska akademickiego Uniwersytetu oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy
i kwalifikacji umożliwiających młodym ludziom współpracę z ogranizacjami społecznymi.

Początkowo działalność koła realizowana była w cyklach spotkań, podczas których omawiano różne zagadnienia z polityki społecznej. W listopadzie 2002r. zmienił się skład zarządu, a nową przewodniczącą została Joanna Pałucha. W trakcie jej kadencji członkowie Koła, oprócz tradycyjnych dyskusji zorganizowali szereg konferencji naukowych, takich jak „Pierwsza praca”, „Przedsiębiorczość”, czy „Sytuacja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym” a także szereg spotkań naukowych z politykami – m.in. z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem.

Wiosną 2003r. powołano także Międzywydziałową Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych, która funkcjonowała do jesieni 2004r.

W latach 2005-2006 działalność Koła z różnych przyczyn była zawieszona. W październiku 2006r. zostało ono reaktywowane, a nowym prezesem Koła został Paweł Grzywna, obecnie asystent w Zakładzie Polityki Społecznej INPiDZ. W okresie jego rządów Koło zorganizowało trzy konferencje oraz szereg spotkań naukowych i cykl szkoleń z zakresu polityki społecznej dla członków Koła. Dodatkowo, wiosną 2007r. powołano bibliotekę koła, która obecnie liczy ok. 500 pozycji książkowych oraz liczne czasopisma naukowe. W trakcie kadencji Pawła Grzywny KNPS rozszerzyło swoją działalność także na sferę charytatywną.

Koło, po półrocznej przerwie, wznowiło działalność w październiku 2009r. z Anią Tarkotą na czele. Nowy skład członkowski prowadził swoją działalność głównie w formie cyklu spotkań, podczas których poruszano liczne tematy z szeroko pojętej polityki społecznej. Dodatkowo udało się z powodzeniem przeprowadzić świąteczną akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”, spotkanie naukowe „Rola Powiatowego Urzędu Pracy jako animatora życia w mieście” oraz kampanię promocyjną.

Kolejnym prezesem Koła został Leszek Kulesza, za którego prezesury przeżyliśmy największy rozkwit i dopływ funduszy. Został zorganizowany szereg konferencji m.in. „Coraz dłuższe życie – klęska czy sukces?” czy „Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”. Koło współorganizowało również odbywającą się na Wydziale Nauk Społecznych konferencję prof. Leszka Balcerowicza. Zorganizowane zostało również wyjazdowe sympozjum naukowe w Cieszynie pt. „Wolontariat wśród studentów UŚ na przykładzie Wydziału Nauk Społecznych”, wieńczące projekt badawczy pod tym samym tytułem.

Opiekun Koła

Dr Joanna Lustig została opiekunem naukowym Koła w październiku 2001 i pełniła tę funkcję do końca 2007r. W latach 2008 – 2010 stanowisko to piastowała dr M. Kletke-Milejska oraz dr M. Zrałek. Od września 2010r. dr Lustig ponownie objęła funkcję opiekuna naukowego Koła.

Pani dr J. Lustig od 1999r. jest adiunktem w Zakładzie Polityki Społecznej. Prowadzi przedmioty takie jak: polityka społeczna i gospodarcza, patologie społeczne, polityka społeczna państw UE, organizacje pozarządowe, czy ekonomia społeczna. Dodatkowo Pani Doktor prowadzi seminaria dyplomowe. Dr J. Lustig jest znakomitym dydaktykiem, co potwierdza otrzymana przez nią w 2005r. Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół kwestii związanych z warunkami współpracy administracji publicznej z sektorem organizacji pozarządowych oraz dialogiem obywatelskim. Dodatkowo dr Lustig jest znawcą takich dziedzin polityki społecznej jak patologie społeczne, problemy niepełnosprawności i starości oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Warto również wspomnieć, że Pani Doktor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.