Zrealizowane projekty

2003

Konferencja naukowa „Pierwsza praca”

Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość”, zorganizowana pod patronatem dr hab. Mariusza Kolczyńskiego, w ramach cyklu bezpłatnych seminariów pt. „Przedsiębiorczość – sposób na wyzwania rynku pracy”. Studenci dowiedzieli się, jak skutecznie zaplanować i rozkręcić własny biznes, nie zginąć w natłoku procedur biurokratycznych oraz doskonale organizować własną pracę.

Konferencja naukowa „Sytuacja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym”, współorganizowana przez Międzywydziałową Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych.

Sojusz euroatlantycki na rozdrożu – spotkanie z dr Andrzejem Olechowskim

Debata europejska: „Tak czy nie dla Unii Europejskiej”, w której udział wzięli m.in. Donald Tusk oraz Antonii Macierewicz.

2004

Warsztaty „Młodzież”, zorganizowane z udziałem przedstawicielki Polskiego Forum Edukacji Europejskiej, Izabeli Piątkowskiej.

2007

Spotkanie naukowe z dr Robertem Gwiazdowskim, Prezydentem Centrum im. Adama Smitha i Prezesem Rady Nadzorczej ZUS, współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem KoLiber i studentami innych uczelni, gdzie omówiono kwestie związane z problematyką ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Konferencja naukowa „Nowe życie w stary Śląsk”, która miała przybliżyć studentom kwestie przemian, jakie dokonały się na Górnym Śląsku w okresie transformacji oraz jakie dokonają się w najbliższej przyszłości. Omówiono zagadnienia dotyczące rewitalizacji i nowoczesnego kreowania przestrzeni miejskiej.

„I Ty zostaniesz emerytem, czyli sam zadbaj o swoją emeryturę” – spotkanie naukowe z doradcą emerytalnym – p. Adamem Śledzioną. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z obowiązującymi w Polsce zasadami systemu emerytalnego, przedstawienie możliwości indywidualnej regulacji wysokości przyszłych świadczeń oraz wad i zalet tzw. III filara.

Powołanie Biblioteki KNPS i pozyskiwanie dzieł do jej zbiorów.

2008

„Młodzież na śląskim rynku pracy” – spotkanie naukowe z panią Hanną Becker, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Podczas spotkania uczestnicy poznali specyfikę śląskiego rynku pracy, omówiono najważniejsze jego problemy, a także przedstawiono najważniejsze przyczyny bezrobocia na Śląsku oraz wskazano na branże najbardziej nim dotknięte.

Rozmawiano także o możliwościach zdobywania doświadczenia zawodowego i zatrudnienia, jakie oferuje młodzieży i studentom Unia Europejska, a także poruszono tematykę samozatrudnienia.

Konferencja naukowa „Na kulturowej granicy Europy. Przemiany kulturowe, gospodarcze i polityczne na Górnym Śląsku i ich następstwa” – współorganizowana wraz z Kołem Naukowym Politologów UŚ, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz z Fundacją Uniwersytetu Śląskiego. Na konferencję składał się cykl wykładów, prezentacji i dyskusji, podczas których wykazywano zmiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w regionie Śląska.

Akcja charytatywna „Paczki dla dzieci z Domu Dziecka w Sosnowcu”

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną – członkowie KNPS wraz z wolontariuszami PAH przeprowadzali na Wydziale Nauk Społecznych akcję, której celem było poszerzanie wiedzy studentów na temat zrównoważonego rozwoju. Na specjalnie przygotowanym stoisku studenci mogli otrzymać materiały na temat zrównoważonego rozwoju oraz zapoznać się z zasadami działania PAH i podejmowanymi przez nią zadaniami.

Pozyskiwanie nowych dzieł do zbiorów Biblioteki KNPS.

2009

„Szlachetna Paczka” – akcja charytatywna na rzecz potrzebującej rodziny, realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Wiosna o tym samym tytule.

Akcja obejmowała kampanię informacyjną, zorganizowanie stoiska i zbiórkę darów. Dzięki zaangażowaniu członków Koła oraz hojności pracowników naukowych i studentów udało się nam stworzyć 27 paczek o łącznej, szacowanej wartości 3000zł, która stała się wydatną pomocą dla rodziny żyjącej w skrajnym ubóstwie.

„Rola Powiatowego Urzędu Pracy jako animatora życia w mieście” – spotkanie naukowe z Hanną Becker, dyrektorem PUP w Siemianowicach Śląskich.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy siemianowickiego rynku pracy oraz nowoczesne metody aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oparte o ideę partnerstwa na rzecz zatrudnienia i wzorzec irlandzki.

Dyskutowano także na temat bezrobocia kobiet oraz problemów na rynku pracy osób opuszczających domy dziecka i zakłady karne.

Wspomniano także o funkcjonującym od kilku lat systemie Samorządowej Elektronicznej Pomocy Informacyjnych i implikacjach z tego wynikajacych.

2010

Kampania informacyjno-promocyjna Koła, podczas której na zorganizowanym stoisku zachęcaliśmy nowych studentów do zapoznania się z problemami współczesnej polityki społecznej i  wstąpienia do naszej organizacji.

Pozyskanie nowych dzieł do biblioteki KNPS.

Konferencja „Coraz dłuższe życie – klęska czy sukces?” organizowana przez  Koło Naukowe Polityków Społecznych wraz z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Fundacją Pamięć i Pomoc im. dr Edmunda Gryglewicza.

Celem konferencji było pokazanie, iż problemy seniorów mają charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą wszystkich sfer życia tej grupy, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i całego społeczeństwa. Konferencja miała stanowić przyczynek do dyskusji dotyczącej tego jak właściwie przygotować się do starości, w jaki sposób zorganizować społeczeństwo gwarantujące godną i pogodną starość oraz jak wpłynąć na zmianę negatywnego postrzegania osób starych.

Eksperci zaproszeni na konferencję podjęli się zaprezentowania problemów starości w różnych aspektach m.in. demograficznym, społecznym, funkcjonowaniem administracji, geriatrii i architektury.

2011

Sympozjum naukowe „Wolontariat wśród studentów UŚ na przykładzie Wydziału Nauk Społecznych”, wieńczyło projekt badawczy pod tym samym tytułem.

Konferencja „Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego” zorganizowana przez Koło Naukowe Polityków Społecznych, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sesja naukowa składała się z czterech paneli: naukowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz studenckiego. W ich ramach były wygłaszane referaty, dodatkowo każdy panel zakończony był dyskusją, zaś konferencję zakończyła podsumowująca debata plenarna. Proponowana forma spotkania pozwoliła na wymianę spostrzeżeń pomiędzy trzema odrębnymi środowiskami: naukowym, samorządowym i organizacji pozarządowych, a także miała stworzyć podwaliny pod trwałą współpracę pomiędzy nimi w rozwiązywaniu innych, istotnych kwestii społecznych.

„Szlachetna Paczka” – akcja charytatywna na rzecz potrzebującej rodziny, realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Wiosna o tym samym tytule.

2012

Kampania informacyjno-promocyjna Koła, podczas organizowanego przez Uniwersytet Śląski „Festiwalu Nauki”

Panel: Senior + młody na rynku pracy = wrogowie czy partnerzy w świetle wyników Bilansu Kapitału Ludzkiego, organizowany przez Koło wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach odbywającego się w Parku Śląskim Kongresu Seniora

Sympozjum naukowe „Problem jakości polityki społecznej w Polsce”

Konferencja naukowa „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej.” organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST przy współpracy z naszym Kołem.

„Szlachetna Paczka” – akcja charytatywna na rzecz potrzebującej rodziny, realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Wiosna o tym samym tytule.

2013

Konferencja naukowa „Wolontariat w praktyce.” Konferencja miała na celu przybliżenie studentom Wydziału Nauk Społecznych wieloaspektowego charakteru wolontariatu i wynikających z tego korzyści. Wolontariat to nie tylko charytatywna aktywność w takich organizacjach jak np. PCK, WOŚP, Banki Żywności, ale także nieodpłatna działalność w instytucjach państwowych i samorządowych. Jest to w naturalny sposób niesienie bezinteresownej pomocy innym, ale co równie istotne, świetna możliwość zdobycia doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej.

Wykład naukowy prof. Grzegorza Kołodko pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.

Debata polityczna pt. „Rodzina, praca, emerytura z punktu widzenia partii politycznych.”

Sympozjum naukowe pt. „Rola związków zawodowych w XXI wieku”, w czasie którego przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców dyskutowali na temat zmieniającej się pozycji i roli związków zawodowych w polskich przedsiębiorstwach.

„Szlachetna Paczka” – akcja charytatywna na rzecz potrzebującej rodziny, realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Wiosna o tym samym tytule.

Możliwość komentowania jest wyłączona.