Konkurs „Projekt: Polska”

Konkurs „Projekt: Polska” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konkursu są zagadnienia polityki społecznej, a ściślej kwestie związane z: polityką zdrowotną, edukacyjną oraz demograficzną.

Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej, a także wzmocnienie w nich postaw obywatelskich. Konkurs polegać będzie na szczegółowym opisaniu jednego z wybranych zagadnień polityki społecznej, z ukierunkowaniem na zmiany jakie powinny w nim zaistnieć. Studenci, którzy złożą najlepsze prace zostaną nagrodzeni czynnym uczestnictwem w Konferencji Naukowej, którą Koło Naukowe Polityków Społecznych zorganizuje w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego. Dodatkowo, dołożymy wszelkich starań aby prace te, zostały opublikowanena łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

____________________________________

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt: Polska” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Polityków Społecznych, działające na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
3. Konkurs trwa od  20 grudnia 2015 r. do 17 maja 2016 r. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w okresie od 20 grudnia 2015 r. do 17 marca 2016 r.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy student Uniwersytetu Śląskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
Osoba biorąca udział w Konkursie do dnia 17 marca 2016 r. musi doręczyć komplet dokumentów.
Praca wraz z formularzem zgłoszeniowym powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach w pokoju 210 przy ul. Bankowej 11 w Katowicach oraz wysłana drogą elektroniczną na adres: knps.us@wp.pl
Praca powinna opisywać w sposób merytoryczny rozwiązanie jednego, z wybranych przez uczestnika problemów polskiej polityki społecznej.
Uczestnik może wybrać wyłącznie jeden, z poniżej podanych tematów:
- polityka zdrowotna;
- polityka edukacyjna;
- polityka demograficzna;
Praca powinna liczyć od 10 do 15 stron standardowego wydruku, za który uznaje się druk w następującym formacie: tekst wyrównany do obu marginesów („wyjustowany”), czcionka szeryfowa 12 pkt (z rodziny Times); interlinia 1,5; marginesy: górny, prawy i dolny – po 2,5 cm, lewy – 2,5 cm + 1 cm; wcięcia akapitu 0,5 cm. Numeracja stron: wyśrodkowana na dole strony.
3. Praca będzie oceniana przez 2-osobową komisję złożoną z wykładowcy Zakładu Polityki Społecznej oraz członka Koła Naukowego Polityki Społecznej.
4. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie knps.us.edu.pl dnia 30 kwietnia 2016 r.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Projekt: Polska”, która odbędzie się 17 marca 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Opublikowanie pracy uczestnika na łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest sześcioro Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów za swoją pracę.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.knps.us.edu.pl

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.