2016 Styczeń | Koło Naukowe Polityków Społecznych

Archiwum dla Styczeń, 2016

 

Konkurs „Projekt: Polska”

Czytaj cały wpis | Brak komentarzy

Konkurs „Projekt: Polska” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konkursu są zagadnienia polityki społecznej, a ściślej kwestie związane z: polityką zdrowotną, edukacyjną oraz demograficzną. Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej, a także wzmocnienie w nich postaw obywatelskich. Konkurs polegać będzie na szczegółowym opisaniu jednego z wybranych zagadnień polityki społecznej, z ukierunkowaniem na zmiany jakie powinny w nim zaistnieć. Studenci, którzy złożą najlepsze prace zostaną nagrodzeni czynnym uczestnictwem w Konferencji Naukowej, którą Koło Naukowe Polityków Społecznych zorganizuje w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego. Dodatkowo, dołożymy wszelkich starań aby prace te, zostały opublikowanena łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. ____________________________________ REGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt: Polska” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Polityków Społecznych, działające na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 3. Konkurs trwa od  20 grudnia 2015 r. do 17 maja 2016 r. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w okresie od 20 grudnia 2015 r. do 17 marca 2016 r. § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy student Uniwersytetu Śląskiego. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: Osoba biorąca udział w Konkursie do dnia 17 marca 2016 r. musi doręczyć komplet dokumentów. Praca wraz z formularzem zgłoszeniowym powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach w pokoju 210 przy ul. Bankowej 11 w Katowicach oraz wysłana drogą elektroniczną na adres: knps.us@wp.pl Praca powinna opisywać w sposób merytoryczny rozwiązanie jednego, z wybranych przez uczestnika problemów polskiej polityki społecznej. Uczestnik może wybrać wyłącznie jeden, z poniżej podanych tematów: – polityka zdrowotna; – polityka edukacyjna; – polityka demograficzna; Praca powinna liczyć od 10 do 15 stron standardowego wydruku, za który uznaje się druk w następującym formacie: tekst wyrównany do obu marginesów („wyjustowany”), czcionka szeryfowa 12 pkt (z rodziny Times); interlinia 1,5; marginesy: górny, prawy i dolny – po 2,5 cm, lewy – 2,5 cm + 1 cm; wcięcia akapitu 0,5 cm. Numeracja stron: wyśrodkowana na dole strony. 3. Praca będzie oceniana przez 2-osobową komisję złożoną z wykładowcy Zakładu Polityki Społecznej oraz członka Koła Naukowego Polityki Społecznej. 4. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie knps.us.edu.pl dnia 30 kwietnia 2016 r. § 3 NAGRODY 1. Nagrodą w Konkursie jest: Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Projekt: Polska”, która odbędzie się 17 marca 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Opublikowanie pracy uczestnika na łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest sześcioro Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów za swoją pracę. 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.knps.us.edu.pl    

Konferencja Akademia Liderów Przyszłości

Czytaj cały wpis | Brak komentarzy

Konferencja Naukowa „Liderzy przyszłości” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konferencji są zagadnienia związane z polityką zatrudnienia i rynku pracy. Inspiracją do jej zorganizowania jest kampania społeczna, aktualnie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja ta dedykowana jest wszystkim studentom Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze szczególnym wskazaniem na studentów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.Celem projektu jest uzyskanie przez studentów kompendium wiedzy z zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy, dostosowanej do ich przyszłych możliwości zatrudnienia.Podczas konferencji, prelegenci przedstawią studentom mechanizmy rządzące rynkiem pracy oraz ich aktualne położenie w jego strukturze. Udzielą oni także podstawowych informacji na temat prawa pracy i wynikających z niego obowiązków stojących przed każdym z nas. Studenci dowiedzą się także, czy w świetle aktualnych realiów istnieje „przepis na sukces”, a jeżeli tak, to jak go osiągnąć. Dodatkowo, konferencja zakończy się przemówieniem profesjonalnego doradcy zawodowego, który wyjaśni na czym polegają najczęstsze błędy towarzyszące poszukiwaniu pracy i doradzi, jak ich uniknąć.Prelegenci:- mgr inż. Michał Kasperczyk – przedstawiciel Agencji Promocyjno-Reklamowej NOL Tychy, prezes Stowarzyszenia sportowego NOL-Tychy, obecny Radny Miasta Tychy.- dr Arkadiusz Przybyłka – wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej.- dr Lidia Bucka – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej w Katowicach.- mgr Marta Nocuń – specjalista ds. HR współpracujący z największymi firmami działającymi na terenie śląska, właściciel firmy coachingowej.- Marcin Kozak – student studiów magisterskich II stopnia na kierunku socjologia.