Barometr zawodów 2018

Obecnie na stronie MRPIPS (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) jest dostępny ogólnopolski raport dotyczący sytuacji na rynku pracy. Barometr zawodów jest to raport publikowany regularnie (corocznie) od 2015 roku, który zawiera informacje na temat zawodów deficytowych, równoważących się jak i nadwyżkowych. Analiza informacji zawartych w raporcie pozwala nam na ocenę w jakim zawodzie będzie Nam najłatwiej znaleźć pracę, a w którym poszukiwania mogą być znacznie trudniejsze. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Barometr zawodów 2017.

 

 

Opublikowano Polityka rynku pracy, Polityka społeczna, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, WUP | Otagowano | 1 komentarz

Konkurs „Projekt: Polska”

Konkurs „Projekt: Polska” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konkursu są zagadnienia polityki społecznej, a ściślej kwestie związane z: polityką zdrowotną, edukacyjną oraz demograficzną.

Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej, a także wzmocnienie w nich postaw obywatelskich. Konkurs polegać będzie na szczegółowym opisaniu jednego z wybranych zagadnień polityki społecznej, z ukierunkowaniem na zmiany jakie powinny w nim zaistnieć. Studenci, którzy złożą najlepsze prace zostaną nagrodzeni czynnym uczestnictwem w Konferencji Naukowej, którą Koło Naukowe Polityków Społecznych zorganizuje w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego. Dodatkowo, dołożymy wszelkich starań aby prace te, zostały opublikowanena łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

____________________________________

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt: Polska” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Polityków Społecznych, działające na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
3. Konkurs trwa od  20 grudnia 2015 r. do 17 maja 2016 r. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w okresie od 20 grudnia 2015 r. do 17 marca 2016 r.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy student Uniwersytetu Śląskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
Osoba biorąca udział w Konkursie do dnia 17 marca 2016 r. musi doręczyć komplet dokumentów.
Praca wraz z formularzem zgłoszeniowym powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach w pokoju 210 przy ul. Bankowej 11 w Katowicach oraz wysłana drogą elektroniczną na adres: knps.us@wp.pl
Praca powinna opisywać w sposób merytoryczny rozwiązanie jednego, z wybranych przez uczestnika problemów polskiej polityki społecznej.
Uczestnik może wybrać wyłącznie jeden, z poniżej podanych tematów:
- polityka zdrowotna;
- polityka edukacyjna;
- polityka demograficzna;
Praca powinna liczyć od 10 do 15 stron standardowego wydruku, za który uznaje się druk w następującym formacie: tekst wyrównany do obu marginesów („wyjustowany”), czcionka szeryfowa 12 pkt (z rodziny Times); interlinia 1,5; marginesy: górny, prawy i dolny – po 2,5 cm, lewy – 2,5 cm + 1 cm; wcięcia akapitu 0,5 cm. Numeracja stron: wyśrodkowana na dole strony.
3. Praca będzie oceniana przez 2-osobową komisję złożoną z wykładowcy Zakładu Polityki Społecznej oraz członka Koła Naukowego Polityki Społecznej.
4. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie knps.us.edu.pl dnia 30 kwietnia 2016 r.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Projekt: Polska”, która odbędzie się 17 marca 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Opublikowanie pracy uczestnika na łamach wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest sześcioro Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów za swoją pracę.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.knps.us.edu.pl

 

 

Skomentuj

Konferencja Akademia Liderów Przyszłości

Konferencja Naukowa „Liderzy przyszłości” jest projektem organizowanym przez Koło Naukowe Polityków Społecznych przy wsparciu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przedmiotem konferencji są zagadnienia związane z polityką zatrudnienia i rynku pracy. Inspiracją do jej zorganizowania jest kampania społeczna, aktualnie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja ta dedykowana jest wszystkim studentom Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze szczególnym wskazaniem na studentów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Celem projektu jest uzyskanie przez studentów kompendium wiedzy z zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy, dostosowanej do ich przyszłych możliwości
zatrudnienia.
Podczas konferencji, prelegenci przedstawią studentom mechanizmy rządzące rynkiem pracy oraz ich aktualne położenie w jego strukturze. Udzielą oni także podstawowych informacji na temat prawa pracy i wynikających z niego obowiązków stojących przed każdym z nas. Studenci dowiedzą się także, czy w świetle aktualnych realiów istnieje „przepis na sukces”, a jeżeli tak, to jak go osiągnąć. Dodatkowo, konferencja zakończy się przemówieniem profesjonalnego doradcy zawodowego, który wyjaśni na czym polegają najczęstsze błędy towarzyszące poszukiwaniu pracy i doradzi, jak ich uniknąć.

Prelegenci:
- mgr inż. Michał Kasperczyk – przedstawiciel Agencji Promocyjno-Reklamowej NOL Tychy, prezes Stowarzyszenia sportowego NOL-Tychy, obecny Radny Miasta Tychy.
- dr Arkadiusz Przybyłka – wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej.
- dr Lidia Bucka – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego, właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej w Katowicach.
- mgr Marta Nocuń – specjalista ds. HR współpracujący z największymi 
firmami działającymi na terenie śląska, właściciel firmy coachingowej.
- Marcin Kozak – student studiów magisterskich II stopnia na kierunku socjologia.

 

 

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Konferencja Poświęcona Przedsiębiorczości

Studenckie Koło Naukowe Polityków Społecznych Wydziału Nauk Społecznych UŚ
oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
Wydziału Prawa i Administracji UŚ 
zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnianiu pracowników przez przedsiębiorców.

Miejsce:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ul. Bankowa 11
21.05.2014 (środa)
10:00-14:00
sala rady wydziału (I piętro)

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną:
1. Pojęcie przedsiębiorcy;
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne – jak rozpocząć działalność;
3. Spółki osobowe;
4. Spółki kapitałowe;
5. Umowa spółki cywilnej – wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;
6. Zasady zatrudniania pracowników – przedsiębiorca jako pracodawca

Wstęp na szkolenie jest wolny – przewidujemy je przede wszystkim dla studentów, a także osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dla uczestników szkolenia przewidziane są certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu!

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Dziękujemy wszystkim darczyńcom

Dyplom ten jest nie tylko wyrazem wdzięczności dla Koła i jego członków,
ale dla Wszystkich, którzy dołożyli się do naszej akcji „Szlachetna Paczka”. 
Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękujemy.

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Szlachetna Paczka 2013

Koło Naukowe Polityków Społecznych UŚ, jak co roku, prowadzi zbiórkę na rzecz wybranej rodziny (samotna matka z dwójką dzieci) w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Zbiórka darów odbędzie się w dniach 3-4.12.2013 r. w holu Wydziału Nauk Społecznych, przy Księgarni „Liber”, 
w godzinach 8:00 – 14:00. 
Zbiórka obejmuje w szczególności: żywność trwałą, słodycze, środki czystości, przybory szkolne oraz odzież (chłopak w wieku 16 lat, dziewczynka w wieku lat 12). Zachęcamy serdecznie do licznego udziału!

OPIS RODZINY I JEJ POTRZEB

Pani Agata (42 l.) samotnie wychowuje dwójkę dzieci – Wojtka (16 l.) i Patrycję (12 l.).
Pani Agata samodzielnie utrzymuje rodzinę. By móc normalnie funkcjonować pokonała wiele przeciwności losu – udało jej się uciec od agresywnego, maltretującego ją męża. Mimo choroby wrzodowej, problemów neurologicznych i niedoczynności tarczycy pracuje na umowę – zlecenie, wykonuje także różne prace dorywcze. Mimo niełatwej sytuacji Pani Agata w wolnych chwilach udziela się charytatywnie robiąc śniadania dla dzieci w pobliskim kościele.
Na dochody rodziny składa się pensja Pani Agaty (885 zł) oraz zasiłki na dzieci (712 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi 405 zł. Jednak poniesiony ostatnio duży wydatek w postaci zakupu węgla na zimę poważnie nadwerężył domowy budżet.
Największą potrzebą wymienioną przez Panią Agatę jest żywność. Dzieciom przydałyby się także ciepłe buty na nadchodzącą zimę.

Potrzeby rodziny
Żywność trwała:
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach
Środki czystości
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel myjący
IV. ODZIEŻ I OBUWIE
Odzież
Lp Płeć Rodzaj (letnia / zimowa / przejściowa) Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka itp.) Rozmiar Typ budowy Uwagi
1 M przejściowa koszulka XL dobrze zbudowany gładkie, ciemne kolory
2 M przejściowe spodnie dresowe XL/XXL szerokie

Obuwie
Lp Płeć Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) Kategoria (klapki, tenisówki, kozaki itp.) Rozmiar Uwagi
1 M zimowe adidasy ocieplane 43 ciemny kolor
2 K zimowe kozaki 36/37 ciemny kolor
3 K zimowe kozaki 37 ciemny kolor
Wyposażenie mieszkania:
Kołdra, Koc, Poduszka, Pościel, Ręczniki
Szczególne upominki:
Patrycja – telefon na kartę Wojciech – rower Pani Agata – kosmetyki: krem nawilżający, balsam do ciała, itp.
Najważniejsze potrzeby:
żywność, dzieciom przydałyby się także ciepłe buty na nadchodzącą zimę.

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Sympozjum „Rola związków zawodowych w XXI wieku”

Koło Naukowe Polików Społecznych serdecznie zaprasza na sympozjum naukowe 
pt. „Rola związków zawodowych w XXI wieku”,
w którym udział wezmą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych.

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Wybór władz Koła Naukowego Polityków Społecznych UŚ

W dniu 8 listopada 2013 roku odbyło się walne zgromadzenie członków Koła Naukowego Polityków Społecznych UŚ, na którym odbyły się wybory do Zarządu Koła jak i innych organów statutowych. 
W wyniku wyborów funkcję Prezesa Zarządu utrzymał Paweł Majewski, funkcja wiceprezesa przypadła ponownie Damianowi Mirczakowi, a skarbnikiem została wybrana Anna Mejer.
Po spotkaniu wyborczym, zarządowi jak i członkom Koła pozostaje realizacja postawionych sobie planów i projektów!

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Wykład prof. Grzegorza Kołodki

Koło Naukowe Polityków Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład prof. Grzegorza Kołodki pod tytułem „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, który odbędzie się 6 maja 2013 roku w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych o godzinie 12:00. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

 

 

 

 

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj

Dyplom ten jest nie tylko wyrazem wdzięczności dla Koła i jego członków, ale dla Wszystkich, którzy dołożyli się do naszej akcji „Szlachetna Paczka”. 
Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękujemy.

Opublikowano Polityka społeczna | Skomentuj